Comissió Jove

La Comissió de Joves del Pla de Desenvolupament Comunitari La Florida - Les Planes neix de la voluntat d’un grup d’entitats i serveis del territori amb la ferma intenció de potenciar la veu dels i les joves del barri, optimitzar la visió que d’ells es té i promoure la seva participació veïnal.

Per tal de que aquestes iniciatives es puguin dur a terme la Comissió de Joves del Pla de Desenvolupament Comunitari La Florida - Les Planes, centra les seves accions en cinc àrees ben diferenciades.
Coneixement: es contempla com el primer pas per dotar d’eines als joves que formin part de la Comissió.

Aquestes eines es basaran en el coneixement de les entitats i els serveis del barri, i d’altres experiències similars entorn al treball amb joves i per joves. En la mateixa línia la Comissió es donarà a conèixer a tots els centres educatius de secundària de la zona (tant de titularitat pública com concertats) intentant trobar un professional referent (TIS, directors, cap d’estudis...) que serveixi de nexe entre la Comissió i els joves del centre.

Formació: els joves que formin part de la Comissió podran optar a formar-se en aquells camps que creguin necessaris per facilitar el bon funcionament de la Comissió. Alguns dels continguts formatius podrien ser la participació, el foment de la creativitat o el disseny i la dinamització d’activitats.

Espais de trobada: la Comissió ha de generar i potenciar espais de trobada pels joves. D’aquesta manera els joves de la Comissió es converteixen en agents actius del moviment juvenil del barri. En aquest sentit els joves podran fer visible la manca d’espais al territori.

Treball en xarxa: el treball comunitari i en xarxa entre els serveis i les entitats d’una mateixa zona és avui dia inqüestionable. La Comissió, com un grup més que treballa al territori, entén la necessitat de compartir, crear i coordinar-se amb la resta de veïns/es i professionals que hi actuen.

Actuacions: la millor manera de donar a conèixer la Comissió és mitjançant la realització d’activitats concretes que siguin visibles a la resta de la població. Aquestes poden ser de caire lúdic, esportiu, social, cultural, etcètera. Els participants de les activitats seran els joves del barri i seran promogudes per la Comissió, i si s’escau, juntament amb altres entitats o serveis.